Artikel 1 Inleiding

1.1 Wij hechten veel waarde aan een prettige samenwerking en zullen dan ook altijd trachten deze voorwaarden niet te gebruiken maar er samen uit te komen.

In de meeste gevallen zijn er bij wederzijdse redelijkheid gewoon een oplossing te vinden zijn waar alle partijen zich goed bij voelen.

Vergeet nooit dat wij ons best doen om naast je te staan, niet tegenover je!

1.2 Voor de leesbaarheid van het document hebben we gekozen voor de “wij” vorm. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat word PaulBeens media en Bizzmark bedoeld.

De financiële afhandeling wordt uitgevoerd door:

Kamer van Koophandelnummer : 30175049

Contact via: info@bizzmark.nl

 

Artikel 2 Voorwaarden deelname programma

2.1 Onze  Coach Programma’s en trainingen (hierna ook wel genoemd: programma) is bedoeld voor ondernemers. Het is daarom niet mogelijk om deel te nemen aan dit programma als je nog geen ondernemer bent. Wel kan het zijn dat je middels het programma de stap naar het ondernemerschap zet. Bij de start van het programma, moet je ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel. Je verklaart bij het sluiten van de overeenkomst dat je het programma als ondernemer volgt.

2.2 Het programma bestaat uit verschillende onderdelen.. De onderdelen worden uitgevoerd door Paul Beens. Bij live-events en dergelijke zullen bovengenoemden ook gebruik kunnen maken van specifieke input van derden.

2.3 In dit programma hebben wij onze talenten, onze know how en energie samengevoegd. Zelf moet je naast het volgen van het Programma voldoende tijd reserveren voor het schrijfwerk en de marketing van jouw business. Het succes van jouw bedrijf is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Wij kunnen niet garanderen dat jouw business een succes wordt en hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zullen we ons inspannen je de juiste handvatten te geven om een succesvolle business te realiseren en staan we binnen de grenzen van het programma voor je klaar. Je bent je er van bewust dat dit Programma een echt groepsprogramma is en dat je dus geen 1 op 1 begeleiding krijgt.

 

Artikel 3 Afkoelingsperiode

3.1 Tot de start van het programma is het mogelijk om het te annuleren. Je ontvangt je geld volledig terug. Wanneer de tweede module is gestart, is het niet meer mogelijk om je deelname aan het programma te annuleren en je geld terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 4 Prijs en betaling

4.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief geldende BTW.

4.2 Betaling kan na persoonlijk overleg in bepaalde gevallen in termijnen worden voldaan. Als je het deelnemersgeld in termijnen betaalt, dan blijft ook na afronding van het programma de verplichting tot betaling bestaan. .

4.3 Aanbiedingen, prijzen of offertes zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s of offertes.

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom / Gebruik materialen.

5.1 Op de teksten, materialen van het programma bezitten wij de intellectueel eigendomsrechten. Tijdens en na het programma mag je de materialen gebruiken. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij we hiervoor schriftelijk toestemming hebben gegeven.

5.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij we hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebben.

Artikel 6 Materialen

6.1 Wij streven ernaar de materialen levenslang online voor onze deelnemers toegankelijk te houden, maar wij kunnen dit niet garanderen. Als we de materialen gaan verwijderen, of verhuizen naar een andere url, dan zullen we dit altijd 3 (drie) maanden van te voren per e-mail laten weten, zodat je in staat bent deze te downloaden of op een andere manier te bewaren. We zullen dit bericht altijd versturen naar het laatste e-mailadres dat je aan ons bekend hebt gemaakt. Het doorgeven van een eventueel nieuw e-mailadres is jouw eigen verantwoordelijkheid.

 

Artikel 7 Klachten

7.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma of een onderdeel van het programma dan moet je dit zo spoedig mogelijk aan ons laten weten, door ons een mail te sturen. Wij ontvangen dan een zo duidelijk mogelijk omschrijving van de klacht, zodat we in staat zijn te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kunnen we niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 7 dagen na het volgen van een bepaald programma onderdeel aan ons melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid, is de totale aansprakelijkheid van ons wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief BTW.

8.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc., is uitgesloten.

8.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming, moet je ons eerst schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik staat ben om mijn verplichtingen na te komen, of eventuele fouten te herstellen, of schade te beperken, of op te heffen.

Artikel 9 Privacy

9.1 We nemen de privacy van onze deelnemers serieus en we gebruiken jouw persoonsgegevens alleen in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens we verwerken en met welk doel is te vinden in onze Privacyverklaring.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing, indien deze schriftelijk tussen ons en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. We zullen dan in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen

10.3 Onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil onverhoopt aan de rechter besluiten voor te leggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we geschillen voorleggen aan de rechter te Utrecht.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 We zijn bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

13.2 We zullen de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail aan je sturen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor je in werking zodra je de wijziging hebt ontvangen.